GCI2020/02/7 Brygadzista

Dane kontakowe

Firma: YKK Poland Sp. z o.o.
Adres: Pogorzałki
miejsce pracy: Mszczonów

Zarejestruj się już teraz, aby zobaczyć dane kontaktowe i aplikować na wybrane oferty pracy.

data dodania: 10.02.2020 15:17
liczba miejsc: 1

Ilość wyświetleń: 35

Zakres obowiązków:

• zarządzanie zespołem podległych pracowników – wyznaczanie, kontrolowanie zadań;
• sprawowanie nadzoru nad produkcją;
• dbałość o przestrzeganie przepisów BHP;
• kontrola nad powierzonym mieniem przedsiębiorstwa;
• dbałość o wysoką jakość wykonywanej pracy;
• reagowanie na wszelkie zakłócenia procesu produkcji;
• rzetelne i czytelne wypełnianie dokumentacji produkcyjnej.

Kwalifikacje:

• doświadczenia przy obsłudze maszyn;
• podstawowej wiedzy o funkcjonowaniu obszaru produkcyjnego;
• podstawowej wiedzy z zakresu budowy maszyn ( pneumatyka, elektryka, mechanika);
• wiedzy dotyczycącej zapewniania jakości oraz budowy procesów produkcyjnych;
• umiejętności budowania zespołów;
• umiejętność rozwiązywania konfliktów;
• odporności na stres;
• zdolności przywódczych, konsekwencji w działaniu;
• zaangażowania w wykonywane zadania;
• dokładności, uczciwości, sumienności, pracowitości;
• znajomości podstaw j. angielskiego (mile widziane).

Informacje nt. oferty:

• Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
• Pracę umożliwiającą rozwój zawodowy i zdobycie bogatego doświadczenia;
• Pakiet socjalny;
• Opiekę medyczną;
• Dofinansowanie do karty MultiSport;
• Dostęp do ubezpieczenia grupowego;
• Premię roczną;
• Możliwość udziału w szkoleniach oraz wsparcie w nauce języka angielskiego;
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swoich aplikacji CV na adres paulina_wisniewska@ykk.pl
w temacie wpisując „Brygadzista” lub dostarczenie do biura firmy w Pogorzałkach przy ulicy Tarczyńskiej 119, 96-320 Mszczonów w godzinach od 8:30 do 16:30.

Jeśli zamierzasz wziąć udział w procesie rekrutacji na stanowisko
Brygadzista uprzejmie prosimy o umieszczenie w przesyłanych do Administratora dokumentach CV klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wg następującego wzoru:
Na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 11 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest YKK Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Pogorzałkach przy ul. Tarczyńskiej 119, KRS 0000020419 moich danych osobowych zawartych w CV w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Brygadzista

Osoby zainteresowane udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o dopisanie następującej zgody:
Na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 11 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest YKK Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Pogorzałkach przy ul. Tarczyńskiej 119, KRS 0000020419 moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby przyszłych rekrutacji w spółce Administratora.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej
w skrócie RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: YKK Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Pogorzałkach
przy ul. Tarczyńskiej 119, KRS 0000020419;
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przede zawarciem umowy”), a w zakresie w jakim została udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”);
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko do czasu jego zakończenia, a w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w przyszłych rekrutacjach – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od momentu, gdy wyraził Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach;
4. Ma Pani/Pan prawo żądania od YKK Poland Sp. z o.o. dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
5. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody – posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
6. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, innych aktów prawnych rangi ustawowej oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji, natomiast podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne;
Administrator Pani/Pana danych osobowych tj. YKK Poland Sp. z o.o. planuje dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu ewentualnego Pani/Pana zatrudnienia, o ile zostanie Pani/Pan zatrudniony na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu.chcesz być na bieżąco?

zarejestruj się zaloguj się