Szkolenia - Formularz zgłoszeniowy

Powrót

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE
Przed wypełnieniem formularza prosimy zapoznać się z dołączonym regulaminem
oraz cennikiem szkoleń GCI.
 
IMIĘ I NAZWISKO 
WIEK 
MIEJSCOWOŚĆ ZAMIESZKANIA 
TELEFON 
E-MAIL 

 PROSZĘ WPISAĆ SZKOLENIE, KTÓRĄ PANIĄ/ PANA INTERESUJE:

inny, jaki? 

1. Najbardziej dogodne dla Pani/ Pana dni zajęć​​​​:

2. Najbardziej dogodne dla Pani/ Pana godziny zajęć:

3. Najbardziej dogodna dla Pani/ Pana długość szkolenia*:

szkolenie językowe

szkolenie komputerowe

4. Najbardziej dogodna dla Pani/ Pana wielkość grupy zajęciowej*:

* cena uzależniona jest od ilości godzin szkolenia oraz ilości osób w grupie (patrz: Cennik szkoleń GCI)

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w postaci imienia i nazwiska, wieku, miejscowości zamieszkania, danych kontaktowych, rodzaju szkolenia, preferencji odnośnie dni, godzin, wymiaru czasowego szkolenia i wielkości grupy) w celu zapisu na szkolenie, w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji w ramach edukacji osób dorosłych, młodzieży i dzieci, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.


KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie, ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów, telefon kontaktowy: +48 46 857 30 71, fax. +48 46 857 11 99.
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu edukacji osób dorosłych, młodzieży i dzieci oraz organizacji szkoleń.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy na szkolenie. W przypadku braku zawiązania się grupy szkoleniowej w danym roku kalendarzowym, po zakończeniu roku kalendarzowego zostaną trwale usunięte lub osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę na przetwarzanie danych.
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów powierzenia, przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zgloszenia się na szkolenie, organizowane przez GCI.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Przesłanie formularza zgłoszenia na szkolenie oznacza zapoznanie się z treścią oraz akceptację cennika szkoleń i regulaminu Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie  

    

chcesz być na bieżąco?

zarejestruj się zaloguj się