Profile Pracodawców

CAT Mosolf Polska Sp. z o.o.
⌂ 96-320 Ciemno-Gnojna, ul. Krakowska 10
tel. +48 46 857 27 50
@: kontakt@cmpl.pl
www: https://www.cmpl.pl

Centrum Wolnocłowe Wschód-Zachód Sp. z o.o.
Zarządca Wolnego Obszaru Celnego w Mszczonowie (od 2001)
⌂ 96-320 Mszczonów, ulica Fabryczna 6/10 (wjazd od ul. Żyrardowskiej 17)
tel. 46 857 12 24
@: woc@woc.com.pl
www: https://woc-mszczonow.pl/

Corning Optical Fiber Polska Sp. z o.o.
⌂ 96-320 Mszczonów, ul. Tarczyńska 114
tel. +48 515 14 15 16
www: https://www.corning.com

DSM-FIRMENICH
⌂ 96-320 Mszczonów, ul. Tarczyńska 113
tel. +48 46 857 31 31
@: biuro.mszczonow@dsm.com
www: https://www.dsm-firmenich.com

FIEGE Sp. z o.o.
⌂ 96-320 Mszczonów, ul. Ługowa 85
⌂ 96-320 Mszczonów, ul. Wiejska 2
tel. +48 46 857 60 00
@: rekrutacja.mszczonow@fiege.pl
www: http://www.fiege.pl/

Global Parks Poland Sp. z o.o.
SUNTAGO Wodny Świat
⌂ 96-300 Wręcza, ul. Nowy Świat 1
tel. +48 22 241 99 72

Grupa PEKABEX Oddział Mszczonów
⌂ 96-320 Badowo-Mściska, ul. Grójecka 19
tel. +48 46 858 18 00, +48 46 858 18 09
M.: +48 609 680 548
@: rekrutacja@pekabex.com
www: www.pekabex.com

HOPI PL Sp. z o.o. DC Mszczonów
⌂ 96-320 Mszczonów, ul. Magazynowa 4
tel. +48 724 882 811
@: recepcja@hopipl.pl
www: https://hopipl.pl/

ID LOGISTICS POLSKA S.A.
⌂ 96-320 Mszczonów, ul. Wiejska 2
⌂ 96-320 Mszczonów, ul. Ługowa 88
tel. +48 501 680 347
@: biuro@id-logistics.com
www: https://www.id-logistics.com/pl

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu
⌂ 96-320 Grabce Józefpolskie, ul. Bociania 5
tel. + 22 392 74 62

Spółdzielnia Handlowo-Usługowa w Mszczonowie
⌂ 96-320 Mszczonów, ul. Warszawska 6/8
tel.: +48 46 857 13 45 / tel.: +48 46 857 17 70
tel.: +48 46 857 12 42 / tel.: +48 46 857 13 26
M.: +48 694 929 537 / M.: +48 606 389 428

YKK Poland Sp. z o.o.
⌂ 96-320 Pogorzałki, ul. Tarczyńska 119
tel. +48 46 857 07 00
@: ykkpoland@ykk.pl
www: https://ykk.pl

Bottari Polska Sp. z o.o.
⌂ 96-325 Radziejowice-Parcel, ul. Długa 7
tel. +48 46 858 28 70
@: biuro@bottari.pl
www: bottari.pl
HELUKABEL Polska Sp. z o. o.
⌂ 96-325 Radziejowice
Krze Duże 2
tel.: +48 46 858 01 00
@: biuro@helukabel.pl
www: www.helukabel.pl

 
Jeśli chcesz zostać dopisany do bazy, wyślij swoje dane na adres email: gci@mszczonow.pl
 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie, ul.Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów, telefon kontaktowy:
    +48 46 857 30 71.
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  • ograniczania bezrobocia;
  • wsparcia i aktywizacji działań osób z lokalnej społeczności, w tym przedsiębiorców oraz rolników;
  • włączenie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa i integracji w życiu społecznym;
  • działalności informacyjnej prowadzonej w różnych formach z wykorzystaniem różnorodnych środków przekazu;
  • pomocy dla osób bezrobotnych oraz osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy;
  • organizacji różnych form promocji wyżej nie określonych;
  • wspieranie aktywności gospodarczej Gminy.
  1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,
    w tym przepisów archiwalnych
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. Rozporządzenia tj. przetwarzanie niezbędne jest do realizacji umowy.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych będzie firma Plocman Sp. z o.o., która na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora.
  4. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji usługi, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zamieszczenia danych.
  5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

chcesz być na bieżąco?

zarejestruj się zaloguj się