Regulamin

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie, ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów, telefon kontaktowy +48 46 857 30 71

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji celów statutowych Gminnego Centrum Informacji, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz Uchwały powołującej Gminne Centrum Informacji, jak również (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której podstawą jest realizacja zawartych umów, oraz (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), gdzie przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. W przypadku danych pozyskanych na podstawie udzielnej przez Państwa zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Wycofanie Państwa zgody nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody.

5. Państwa dane będą przetwarzane w sposób cyfrowy oraz analogowy, lecz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

6. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) min. USA – odbiorcą takim jak Facebook oraz YouTube.

7. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty,  które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
    (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),

  5. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz  niezbędne do realizacji celów o których mowa w punkcie 3.

9. Państwa dane mogą zostać przekazane obsłudze informatycznej Administratora oraz firmie Plocman Sp. z o.o. na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Informacja 

Informujemy, że Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie (GCI) nie ponosi odpowiedzialności za treść Ogłoszeń Rekrutacyjnych zamieszczanych przez Klientów. Niezależnie od tego GCI zastrzega sobie prawo do wstrzymania publikacji Ogłoszeń Rekrutacyjnych naruszających prawo, dobre obyczaje, dobre imię lub interesy GCI albo chronione prawem dobra osób trzecich, a w szczególności - Ogłoszeń Rekrutacyjnych zawierających treści erotyczne, pornograficzne oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami GCI. Szanujemy potrzeby naszych Klientów i staramy się im sprostać. W realizacji naszych celów statutowych działamy odpowiedzialnie w stosunku do wszystkich naszych partnerów, pracodawców i użytkowników (kandydatów). Jeśli znalazłaś/eś w ofercie dane, które budzą Twoje wątpliwości, napisz bezpośrednio do pracodawcy lub przekaż swoje uwagi nam, a my skontaktujemy się z danym pracodawcą. Czego nie zamieszczamy w ofertach pracy? W ogłoszeniach nie zamieszczamy informacji, które mogą dyskryminować kandydatów do pracy ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę i pochodzenie etniczne, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, religię i wyznanie, orientację seksualną. Ogłoszenie, która zawiera powyższe dane, narusza zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (Rozdział IIa, art. 183a – 183e.) Zgodnie z zasadami współpracy z GCI nie publikujemy również informacji zawierających: treści erotyczne, treści pornograficzne, inne treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. W ogłoszeniach nie zamieszczamy również, zgodnie z obowiązującymi przepisami, treści związanych z reklamą:  napojów alkoholowych (art. 131 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - Dz.U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.),  wyrobów tytoniowych (art. 8 ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych - Dz.U. 1996 Nr 10, poz. 55 z późn. zm.).

chcesz być na bieżąco?

zarejestruj się zaloguj się