Stałe elementy CV

Powrót

Dane ogólne:

Imię i nazwisko, adres, telefon, miejsce i data urodzenia, stan cywilny i rodzinny.

Jeżeli podajemy numer telefonu, podajmy też godziny, w jakich można się z nami kontaktować.

Kwalifikacje zawodowe:

Wykształcenie, ukończone szkoły, posiadane dyplomy, uprawnienia - z dokładnymi datami ukończenia.

Zaczynamy wymieniać od najwyższej ukończonej szkoły, następnie podajemy np. szkołę średnią lub zawodową. Nie wpisujemy "szkoła podstawowa", jeżeli mamy wykształcenie ponadpodstawowe.

Nie należy kursów podnoszących kwalifikacje łączyć ze szkołami. Jeżeli szkołę ukończyliśmy 10 lat temu, a kurs komputerowy miesiąc temu, to możemy zrobić 2 oddzielne nagłówki, np.

Wykształcenie

1988- 1990 Pomaturalne Studium Ekonomiczne

Kursy i Praktyki Zawodowe

Luty 2000 praktyka w biurze rachunkowym

Wrzesień 2003 Kurs obsługi komputera

Oceny szkolne lub wynik ukończenia studiów podajemy tylko wówczas, gdy od ukończenia szkoły upłynęło niewiele czasu, a nasze oceny były bardzo dobre.

Doświadczenie zawodowe:

Wyszczególniamy nazwę stanowiska, na którym pracowaliśmy, nazwę firmy oraz w kilku słowach podajemy swoje główne obowiązki zawodowe i osiągnięcia.

Spotkasz się z różnymi formami graficznymi sporządzania curriculum vitae. Trudno ocenić, która forma jest lepsza. Tak jak w wielu dziedzinach naszego życia panują różne "mody", tak w przypadku CV dotyczą one nie tylko układu graficznego i zawartości merytorycznej. Konwencja pisania życiorysu może być europejska-chronologiczna, zgodna z biegiem czasu, lub amerykańska, która wymaga podawania faktów w odwrotnym porządku rozpoczynając od aktualnej sytuacji, kończąc na pierwszym zatrudnieniu. Na pierwszym miejscu umieszczamy ostatnią pracę, następnie przedostatnią i kolejno dochodzimy do pierwszej pracy. W życiorysie chronologicznym nie może być luk w zatrudnieniu. Jeżeli mieliśmy przerwę w pracy, wpisujemy, od kiedy, do kiedy i powód przerwy. Część osób wybiera pisanie tzw. życiorysu funkcjonalnego, w którym opisuje się doświadczenia zawodowe i podaje firmy i stanowiska pracy, ale bez dat. Ten rodzaj życiorysu używany jest często przez osoby, które mają różne specjalności zawodowe, przez osoby wracające do pracy po dłuższej przerwie, przez absolwentów szkół. Jeżeli posiadamy różne specjalności zawodowe, to starajmy się na pierwszym miejscu umieszczać te, które mają największe znaczenie dla pracodawcy, do którego się zgłaszamy.

Opis czynności i osiągnięć w pracy powinien być konkretny i rzeczowy. Pracodawca szuka w życiorysie, w jaki sposób kandydat przyczynił się do sukcesu poprzedniej firmy oraz jak może wpływać na powodzenie firmy obecnej. Osoby, które maja dłuższe przerwy w pracy, np. z powodu bezrobocia lub urlopu wychowawczego, a które w tym czasie wykonywały czynności podnoszące ich umiejętności, powinny zamieścić je, zaznaczając:

1998-2002 Urlop wychowawczy - roznoszenie ulotek

Absolwenci opisują w tym miejscu wszystkie doświadczenia zawodowe lub organizacyjne, jakie zdobyli w czasie praktyk, pracy wakacyjnej, działalności społecznej.

Dodatkowe kwalifikacje:

Znajomość języków obcych, umiejętność maszynopisania, obsługi komputera, faksu, ksero

Zainteresowania:

Umieszczanie ich nie jest konieczne, szczególnie, gdy mamy typowe zainteresowania; warto podać te, które podnoszą naszą wartość jako pracownika np. działalność społeczna.

Referencje:

Mogą być wystawione przez byłego pracodawcę, organizację społeczną

chcesz być na bieżąco?

zarejestruj się zaloguj się